Yhteystiedot

Puheenjohtaja:
Jouko Miesvirta
jouko.miesvirta@wippies.fi

Varapuheenjohtaja:
Kikka Salo-Saarinen
kss72@dnainternet.net


Sihteeri:
Mika Raukunen
mika@navettanikkarit.fi

Maskun Keskustan kunnallisjärjestön syyskokouksen kannanotto hallituksen kuntien rakennemuutokseen

Hallitus on ohjelmassaan esittänyt rakennemallin jossa Suomen kunnat on tarkoitus PARAS-lain jatkoksi  sulauttaa entistä suuremmiksi kuntakokonaisuuksiksi. Tämä suunnitelma ei tunnu Maskun Keskustan Kunnallisjärjestön jäsenistä mielekkäältä.

Hankkeen alkuperäiset perustelut yhdistämiseen ovat olleet melko heppoisia perustuen lähinnä  työssäkäynti-alueeseen ja palveluiden sekä asutuksen keskittämisestä saatavaan hyötyyn. Myöhemmin esitetyt tarkennetut selvitykset eivät nekään ole tuoneet sen parempia konkreettisia perusteluja uusien kuntaliitoksien puolesta. Mitään selkeitä perusteluja ja laskelmia suurempien kuntarakenteiden eduista ei siis ole esitetty, tai uskallettu esittää. Näyttää nimittäin vahvasti siltä että kuntarakenteen muutos ei tule kohtelemaan kaikkia kuntia tasapuolisesti.  Kuntakentän ongelmat on kyllä tuotu vahvasti esille, varsinkin rahoitukseen liittyvät. Päättäähän hallitus itse kunnille myönnettävistä valtionosuuksista ja lain velvoittamista peruspalveluista jotka kuntien tulee tarjota. Kuitenkaan mitään varsinaisia perusteltuja ratkaisuja joita nämä mahdolliset uudet suurkunnat toisivat olemassa oleviin ongelmiin ei ole tuotu esille. 

Kun mahdollisia uusia suurkuntia tultaisiin muodostamaan isäntäkuntana olisi Hallituksen alustavien suunnitelmien mukaan Maskun osalta Turku. Tuleva isäntäkunta on esittänyt linjauksiaan Turun kaupunkiseudun rakennemallissa johon myös Maskun katsotaan kuuluvan. Mallin mukaisesti asutus ja palvelurakenne tullaan ohjaamaan kiinteästi suurimpiin kaupunkikeskuksiin.  On hyvin arvelluttavaa yrittää kääntää normaalin kehityksen suuntaa siirtämällä asutuksen ja asioinnin painopistettä poliittisin keinoin pois alueen luonnollisesta kehityksestä. Eivät ihmiset kiusatakseen boikotoi kaupunkiseudulla asumista vaan omien arvojen ja toiveidensa kannustamana. Osa ihmisistä, varsinkin lapsiperheet, hakevat rauhallista ja viihtysää asuinympäristöä kaupunkitaajamien ulkopuolelta. Masku on muiden Turun ympäristökuntien tavoin pystynyt tarjoamaan tähän mahdollisuuden. On käsittämätöntä että tälläinen kehityssuunta halutaan pakkokeinoin kääntää taajamiin ja kaupunkiseutuun painottuvaksi. On mielestämme perusoikeuksiin kuuluvaa, sekä myös Suomen perustuslain mukaista, että ihmiset saavat itse päättää asuinpaikkansa ja ympäristönsä mihin haluaa rakentaa kotinsa ja missä haluavat lapsiensa varttuvan.  Kaupunkialueistakin löytyy myös varmasti viihtyisiä ja miellyttäviä asuinympäristöjä. Monelle ihmisille kaupunkiasuminen onkin mieluisa ja elämäntilanteeseen sopiva asumismuoto. Ihmisille pitäisi kuitenkin suoda vapaus itse päättää missä ja millaisessa elinympäristössä he haluavat asua.

Tästä johtuen tuntuu kummalliseslta että johtava hallituspuolue Kokoomus ajaa periaatetta joka rajoittaa ihmisten perusoikeuksia. Kokoomuksen periaatteisiin on kai kuulunut vapaan markkintalouden rakenteiden suosiminen ja ihmisten valinnan vapauden sekä yrittäjyyden kunnioittaminen. Tällä kuntien rakenneratkaisulla, johon myös Turun kaupunkiseudun rakennemalli näyttää liittyvän, toimitaan täysin näiden periaatteiden vastaisesti. Ihmiset pakotetaan asumaan suuressa kuntakokonaisuudessa jossa on nieltävä kaikki veroayrien ja palvelumuutosten ratkaisut ilman riittäviä mahdollisuutta vaikuttaa asioihin tai ilman mahdollisuutta vaikka muuttaa lähialueen asuinkuntaa parempia tai edullisempia palveluja saadakseen. On päivänselvää että tälläiset isot kuntakokonaisuudet vähentävät kilpailua ja luovat yrityksille ja toimijoille monopoliasemia missä kilpailevalla toimintamuodolla ei ole samanlaisa mahdollisuuksia kuin pienemmässä ja useampia kuntia käsittävässä kuntarakenteessa. Missään tutkimuksessa tai selvityksessä ei ole todettu suurempien rakenteiden olevan kustanustehokkaampia. Päinvastoin, pienempien yksiköiden on havaittu toimivan usein pienemmillä kustannuksilla. Sopivan kokoinen yksikkö tuottaa samat sekä usein paremmatkin palvelut pienemmän, tehokkaamman ja joustavamman organisaatiorakenteen ansiosta.

Lisäksi suurkuntia luomalla ei perustuslain suoma alueellinen itsehallinto toteudu siinä merkityksessä kuin sen aikoinaan on ajateltu toimivan. Yksittäisten ihmisten vaikutusmahdollisuuden vähenevät ja ainakin haja-asutus alueilla tämä kehitys johtaa vääjäämättä palveluiden keskittymiseen taajamiin ja kaupunkikeskuksiin. Vaikka päättäjät kuinka haluaisivat pitää kehitystä tasapuolisena se tulee suurissa rakenteissa vääjäämättä keskittymään ydinkeskustoihin. Demokraattisissa yhteisöissähän päätökset tehdään enemmistön tahdon mukaisesti. Ja enemmistöhän tulee asumaan mallin mukaisesti juuri kaupunkitaajamissa.

Tällä kuntien rakennemuutoksella ajetaan alas maaseutukuntien elinvoimaisuus ja ne vähäisetkin palvelut jotka tällä hetkeltä alueelta löytyvät. Suomen Hallituksen esittämän mallin seurauksena saadaan Maskun palvelut hakea tulevaisuudessa Turusta. Tämä tuskin on Maskulaisten toiveiden mukaista.

On Tietysti tärkeää että Turku maakunnan keskuksena säilyttää vetovoimansa mutta ei ole oikein että se tapahtuu ympäristökuntien kustannuksella. Eikö tässä nyt olisi oikea aika ja paikka Hallitukselle tunnistaa ja puuttua niihin paljonpuhuttuihin kuntien perusrakenteisiin ja korjata asiat ensin varsinkin suurimpien Kaupunkikuntien osalta. Ei liene järkevää että kaupunki tulisi siirtämään isäntäkunnan ominaisuudessa suurennetussa mittakaavassa nämä ongelmansa ympäristökuntiin.

05.01.2012 Maskun Keskustan Kunnallisjärjestö